รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2นายวิสูตร เจริญวงษ์   
101ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์นางศุภรัฏฐ์ ฉิมวงษ์ 038541300 
103บ้านปลายคลองนายสมชาย ฉ่ำสมบูรณ์ 0385841160896609046
106วัดกกสับ    
107วัดคูมอญ  038568150 
108วัดทางข้ามน้อยนายทรงชัย คงเงิน   
109วัดบางกระเจ็ดนายปราโมทย์ จินดางาม 0385681530898332373
110วัดบางกระดานนางสาวลัญฉกร ภูธา   
111วัดปากน้ำโจ้โล้นายใย ยศยิ่ง 038541504 
113วัดลาดบัวขาวนางสาวนาถลดา มนต์ทอง 038527468 
114วัดศรีสุตาราม  038541702 
115วัดสนามช้างนางสาวรศิตา รัตนโชติมาศ 038521439 
116วัดสามแยก  038502147 
117วัดสาวชะโงกนางสาวเสาวลักษณ์ ตุลารักษ์ 0385210420899328245
118วัดเสม็ดใต้นางบุญเพ็ชร สุนทรโชติ 038848589 
119วัดเสม็ดเหนือนางเจือศรี พูนพิพัฒน์ 0385841790867109490
120วัดหัวไทรนายสายันต์ วิไลพัฒน์ 0385272570815880393
121วัดหัวสวนนายศุภชัย เฑียรกุล 0385214490812982263
122วัดใหม่บางคล้านายสำเริง นิ่มปลิ้ม 038848300 
123สุตะโชติประชาสรรค์นางณิชาภา เจริญรุ่งเรืองชัย 038541805 
204บ้านเขาหินซ้อนนายวิทยา เปี่ยมเต็ม 038599082 
205บ้านชำขวางนายสุนทร เกียรติสถิตกุล 038599189 
206บ้านปรือวายนายมนตรี ประการะสังข์ 038599380 
207บ้านม่วงโพรงนางวิภารัตน์ บุญเลิศอุทัย   
208บ้านไร่ดอนนายมนตรี รัฐประเสริฐ 0385534070816529580
209บ้านหนองกลางดงนายสาคร เนียมบุญเจือ  0812867405
210บ้านหนองสองห้องนางสาวศรัณย์ประวีร์ พูนณรงค์ 038517765 
211บ้านหนองแสงนายบุญเชิด รัตนดี 038517654 
212บ้านหนองหว้านายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์ 038520345 
213บ้านหนองเหียงนางรุ่งทิพย์ สวมไธสง  0894086708
215บ้านแหลมตะคร้อนายกมล วุ่นหนู 0385162400898323884
218ไพบูลย์ประชานุกูลนายณรงค์ นิยมสุข 0385520790868316654
220วัดโคกหัวข้าวนางดวงใจ ชัยสิทธิ์ 038,836,8320812090027
221วัดชายเคืองวนารามนางสาวเสาวคนธ์ นิรมล   
222วัดดงยาง  038523644 
223วัดดอนขี้เหล็กนายอิสระพงศ์ ละออภักตร์ 038517657 
224วัดดอนทองนางกัญญา สละชั่ว 0388368330817236725
225วัดต้นตาลนายพายัพ นิชเปี่ยม 0385292500899316026
226วัดท่าเกวียนนายมนตรี บุญดี 0385514590892172218
227วัดท่าลาดเหนือ  038836080 
228วัดธารพูดนายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์งาม 038520107 
229วัดนาน้อยนางสาวมนัสนันท์ พิพัฒน์ดิษยา 0385977980868406896
230วัดนาเหล่าบกนายฉลวย สียา 0388384510817822379
231วัดบ้านซ่องนายปัญญวัฒน์ ธรรมเจริญจินดา 038520359 
232วัดบึงกระจับนางสาวทองสุข เตียรักษา 0385471260817759782
233วัดพงษารามว่าที่ร้อยตรีวีรชน บัวพันธ์ 038551415 
234วัดลำมหาชัยนายกิตติพงษ์ ศิริเมือง   
235วัดสระสองตอนนางละอองดาว หยุดรัตน์   
236วัดสุวรรณคีรีนายวินัย น้อยจินดา 0385020510815786469
237วัดหนองบัวนายประดิษฐ นพรัตน์ 038523266 
238วัดหนองปรือนางสาวปวริศา พลบุญ   
239วัดหนองปาตองนายวุฒิไกร จันสามารถ   
240วัดหนองเสือนายพัฒน์สมวงศ์ นิลพัทธ์ 0385162460815758481
241วัดหนองแหนนายสมศักดิ์ เศวตสุพร 0385235770818615757
242วัดหัวกระสังข์นางสาวสุภาพ นิลนนท์ 0385203940818652322
243วัดแหลมเขาจันทร์นายสุรพล บริสัย   
244วัดแหลมไผ่ศรีนางพาณี เกตุกูล 0385293250819407983
245สว่างศรัทธาธรรมสถาน    
248บ้านห้วยหินนายสมหวัง เบ็ญมาศ  0852916203
249บ้านห้วยพลูนายชิต นพเกียรติ   
250วัดหนองเค็ดนายวิบูลย์ วัฒนศฤงฆาร  0895449439
302บ้านท่าโพธิ์นางสาวภัชสุ บุญประกอบ   
304วัดเกาะแก้วเวฬุวันนางสาวสยุมพร อินทศรี 038563014 
305วัดจรเข้ตายนายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์ 0385910130894583600
307วัดบางคานางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์ 038591370 
308วัดไผ่ขวางนายบรรจงรักษ์ เสาวรักษ์ 0385177640861093029
309วัดสะแกงามนางสาวสุกัญญา เรืองเกษตร 038517708 
310วัดแสนภุมราวาสนางสาวปาณภัช ยันตะพลา 038517624 
311วัดหินดาษนายอดุลย์ บุญช่วย 0389765170890918357
401ไทยรัฐวิทยา 41นายเชิดชัย อมรกิจบำรุง 038597069 
402บางพะเนียงนางสาวกนิษฐา ใหม่จันดี 038597950 
403บ้าน ก.ม.7นายสินชัย เทพารักษ์ 0385175960813830136
404บ้านคลองยายสร้อย  038516546 
405บ้านคลองอุดมนางนิชนันท์ หลุยใจบุญ 0385177630819833771
406บ้านโคกตะเคียนงามนายวิลาศ คำภาวงษ์  0895424028
407บ้านท่ากระดานสิบเอกกรวัฒน์ ตันเจริญ 038561051 
408บ้านท่าซุงนายธวัช วงศ์กลม  0868320727
409บ้านท่าทองดำ    
410บ้านท่าม่วงนางสาวพิชญา โฉมจุ้ย 038080085 
411บ้านท่าเลียบนายบุญเรือน โถปัญญา 038561244 
412บ้านทุ่งส่อหงษาว่าที่ร้อยโทวันชิง กูลหกูล 038517738 
413บ้านนานางสาวอุไรวรรณ ศรีเมือง 038561006 
414บ้านนาโพธิ์นางนรีรัตน์ คล้ายสุวรรณ์ 038561047 
415บ้านแปลงไผ่-ขุนคลังนายรุ่งอรุณ พึ่งเกษม  0817563855
416บ้านโป่งเจริญนางดวงรัตน์ ชิตเจริญ   
417บ้านโปร่งเกตุนายการันต์ นพทิพย์ 038516556 
418บ้านโป่งตาสานายอาคม ยิ้มเจริญ   
419บ้านมาบนาดีนายมานิตย์ สุขโยยศ  0861386279
420บ้านยางแดงนางสาวณัฐฉรียา ศรีละบุตร   
421บ้านลาดกระทิงนายมานิต บุญพิทักษ์ 0380800000895444093
422บ้านวังคู  038517649 
423บ้านสระไม้แดงนายทวีศิลป์ กล้าณรงค์ 0385163390899309875
424บ้านหนองยางนายมนตรี แก้ววิจิตร 0385162800898812814
425บ้านหนองใหญ่นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล  0860798963
426บ้านห้วยน้ำใสนายประพันธ์ ยอดตระกูลชัย  0892535407
427บ้านห้วยหินนายอำนวย ผมทอง 038597972 
428บ้านหินแร่นายพรศักดิ์ เปี่ยมเจริญ 0385020570890467008
429บ้านอ่างตะแบกนายมานิตย์ไว สีประสงค์ 038080002 
430บ้านอ่างทอง    
431บ้านห้วยน้ำทรัพย์  038597937 
434วัดชำป่างามนายรัฐวิทย์ เนียรศิริ 0385612220895431069
437สวนป่าอุปถัมภ์นายปัญหา สิทธิพล 038502145 
438บ้านกระบกเตี้ยว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช   
439บ้านสุ่งเจริญนายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล   
440วัดดอนท่านานายทวี วัยเจริญ  0892535199
501ตลาดบางบ่อนายสุนทร วรังษี 0385892440898201396
502ทุ่งสะเดาประชาสรรค์นายบงกช ตันไล้ 0385892450819118973
503ไทรทองอุปถัมภ์นายสายัณห์ พัฒนเอกวงศ์  0817611890
504บ้านเขาสะท้อนนายปราโมท มนต์วิเศษ  0818238722
505บ้านคลองสองนางภัสราภรณ์ บุตตัสสะ 038978239 
506บ้านเนินไร่นายอภิรักษ์ ทองจรัส 0385895340899398717
507บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุงว่าที่ร้อยตรีประคอง บุญสร้าง  0830132468
508บ้านหนองสทิตนายไวภพ สุขกระโทก 038516550 
511ไม้แก้วประชานุเคราะห์  038080034 
512วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์นายพงศ์รพี ปรีดานนท์   
513วัดแปลงยาวนายวัฒนะ เอี่ยมสุโร 0388524690890991139
514วัดไผ่แก้วนายเลียงศักดิ์ เมี้ยนศิริ 0385892430850899030
515วัดวังกะจะนางสุพัตรา ดวงเกษมสุข 038589531 
517วัดหนองไม้แก่นนายสุรชัย เรเรือง 038502048 
518วัดหัวสำโรงนายพิทักษ์ เมฆอรุณ 0388536160899362511
519วัดอ่าวช้างไล่นางสาวอัมพิกา สิริพรม  0819407983
520หนองปรือประชาสรรค์นายวีรวุฒิ ตันนพรัตน์ 038978315 
523วัดวังเย็นนางกิ่งแก้ว เพ็ญสุริยะ 0385892460818628415
524บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์นายทองสุข ริ้วทอง   
601บ้านกรอกสะแกนายพงษ์ศักดิ์ ผลบุภพ 038517714 
602บ้านท่ากลอยนายปรัชญา ภัทรกำจร 0385080200860754824
603บ้านท่าคานจ่าสิบเอกธัญชน เสวครบุรี 038080075 
604บ้านทุ่งส่ายนายธวัชชัย โพธิ์งาม  0847797184
605บ้านเทพประทานนายสุพัฒน์ ตลอดภพ 038080070 
606บ้านธรรมรัตน์ใน  038080071 
607บ้านร่มโพธิ์ทองนายนิรันดร์ เรือนอินทร์ 0385020580861410010
608บ้านวังหินนายวิเชียร นิกรประเสริฐ   
609บ้านศรีเจริญทองนายราชัน เทวัน 038080066 
610บ้านหนองขาหยั่งนายโชคชัย ศิริศักดิ์ภิญโญ  0890965738
611บ้านหนองคอกนายสุดใจ ศรีทอง 0385163680817230860
612บ้านหนองประโยชน์นายสมชาย มะลิซ้อน 038517686 
613บ้านหนองปรือกันยาง    
614บ้านหนองปลาซิวนายซันโย สังวรดี 0380800650892539448
615บ้านห้วยตะปอกนางจำลอง สุขแก้ว 0385561528 
616บ้านอ่างเตยนางสาวสิริพร ทองสุวรรณ   
617บ้านอ่างเสือดำนางสาวนวลจันทร์ พูลสวัสดิ์   
619วัดทุ่งยายชี  0890581137 
620วัดเทพพนารามนายสมชาย สันติยากร 0385080210896079118
621สียัดพัฒนาว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ   
702ก้อนแก้วราษฎร์บำรุงนายปัญญา เจริญวัฒนะ  0818891370
703ราษฎรนุกูล    
704วัดก้อนแก้วนางสมาภรณ์ ศิริปุณย์ 0389736720899254797
705วัดคลองเขื่อนนางสุภานัน เสน่หา   
708วัดบางตลาดนายศิรพงษ์ สาระโชติ   
709วัดบางโรงนางสาวสุพิชฌาย์ นิยุตรานนท์ 038505050 
710วัดบ้านกล้วย    
711วัดสามร่มนางสุนันทา โกธา  0812596013
712โสภณประชาเทวารุทธารักษ์นางสำราญ ไทยนิยม 038509099